Giao Hàng
Nhanh Chóng
 
Thu Tiền
Khi Giao Hàng 
 
Nhiều Chương
Trình Khuyến Mãi
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX ZIMER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX ZIMER

  • Mã sản phẩm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX ZIMER
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 0VNĐ

Vui lòng gọi để biết giá tốt nhất
Hotline: 0915.238.933 -- 0902.344.115 Ms.Cúc
- OR -

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX ZIMER 

CIDEZYME

DUNG DÒCH TAÅY RÖÛA DÖÏA TREÂN HOAÏT TÍNH ENZYME


Ñaëc tính

Cidezyme laø moät chaát taåy röûa laønh tính döïa treân hoaït tính Enzyme cho pheùp laøm saïch nhöõng chaát höõu cô (nhö maùu, muû, ñaøm nhôùt….) baùm laïi nhöõng nôi khoù röûa hoaëc bò khoâ treân duïng cuï.

Coâng duïng

-   Thaønh phaàn chuû yeáu cuûa Cidezyme laø Enzyme Protease cho pheùp dung dòch ñi saâu vaøo caùc khe keõ duïng cuï phaù huûy caùc lieân keát höõu cô do vaäy laøm saïch duïng cuï. Thoâng taéc cho maùy noäi soi.

-   Dung dòch Cidezyme laø loaïi chaát taåy oân hoøa coù chaát röûa saïch raát an toaøn cho duïng cuï. Coù theå duong cho quy trình xöû lyù baèng tay hoaëc baèng maùy.

-   Taùc duïng cuûa Cidezyme phaùt huy trong voøng 1 ñeán 2 phuùt neân laøm giaûm thôøi gian tieáp xuùc cuûa nhaân vieân vôùi duïng cuï baån, do vaäy tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, coâng söùc vaø laøm giaûm ñaùng keå nguy cô bò laây nhieãm cuûa nhaân vieân y teá.

-   Dung dòch röûa saïch deã daøng vaø khoâng ñeå laïi lôùp phim treân duïng cuï, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chaát Cidex tieáp xuùc vôùi beà maët caàn dieät khuaån.

-   Cidezyme coù chaát kieàm khuaån.

-   Höôùng daãn söû duïng

-   Pha 8ml Cidezyme vôùi 1 lít nöôùc saïch roài ngaâm duïng cuï baån vaøo SỬ DỤNG TRONG NGÀY

-   Thôøi gian ngaâm toái thieåu laø 1 phuùt. Ñoái vôùi nhöõng duïng cuï bò keát maùu, veát maùu khoâ ñeå laâu thì caàn ngaâm laâu hôn. Ngaâm cho tôùi khi nhöõng chaát höõa cô baùm dính ñöôïc laøm saïch. Ñoái vôùi duïng cuï laøm baèng theùp Cacbon hoaëc baèng nhoâm ngaâm khoâng quaù 5 phuùt.

-   Röûa laïi duïng cuï cho saïch dung dòch Cidezyme baèng nöôùc saïch.

-   Lau khoâ hoaëc ñeå raùo duïng cuï: luùc naøy duïng cuï ñaõ saün saøng ñöa ñi khöû khuaån, tieät khuaån hoaëc baèng nhieät hoaëc baèng hoùa chaát (dung dòch Cidex)

-   Dung dòch ñöôïc thaûi boû sau moãi laàn söû duïng hoaëc khi nhìn thaáy dung dòch baån roõ. Thôøi gian söû duïng toái ña laø 24 giôø.

-   Ñoái vôùi maùy röûa khöû khuaån thì caùc quy trình thao taùc theo höôùng daãn caøi ñaët töï ñoäng cuûa maùy.

Chuù yù khi söû duïng

Khoâng ñöôïc uoáng

Traùnh tieáp xuùc vôùi maét, da.

Neân ñeo gaêng khi thao taùc.

 

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt

Tag: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX ZIMER