Giao Hàng
Nhanh Chóng
 
Thu Tiền
Khi Giao Hàng 
 
Nhiều Chương
Trình Khuyến Mãi
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX OPA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX OPA

  • Mã sản phẩm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX OPA
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 0VNĐ

Vui lòng gọi để biết giá tốt nhất
Hotline: 0915.238.933 -- 0902.344.115 Ms.Cúc
- OR -

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA 115

68 Thành Thái P12 Q10

0902 344 115 – 0915 238 933 – 0919 755 115

CIDEX OPA

DUNG DCH NGÂM KH KHUN MC ĐỘ CAO

 

Thaønh phaàn hoaït tính: 0.55% Ortho – Phthalaldehyde

Phổ diệt khuẩn:         Diệt được tất cả các loại vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Mycobacterium bovis, Salmonella choleraesuits, Pseudomonas aeruginosa…),

Diệt được các loại virut có vỏ bọc và không có vỏ bọc (HIV-1, Coronavirus, Cytomegalovirus, Herpes simplex Types 1,2, Influenza Virus, Poliovirus Type 1, Vaccinia, Rhinovirus Type 42, Coxsackievirus Type B-3, Adenovirus Type 2…),

Diệt được các loại nấm.

Ñaëc ñieåm

-    Thôøi gian khöû khuaån nhanh: 5 phuùt.

-    Khoâng caàn hoaït hoùa, troän hay pha loaõng.

-    Coù theå chia can dung dòch ra nhieàu phaàn nhoû, moãi phaàn taùi söû duïng trong voøng 14 ngaøy, keå töø ngaøy ngaâm dung dòch vaøo.

-    Dung dòch coøn trong can sau khi môû naép coù theå söû duïng trong voøng 75 ngaøy.

-    Neân söû duïng cidezyme (dung dòch taåy röûa coù hoaït tính enzyme) ñeå laøm saïch duïng cuï tröôùc khi ngaâm vaøo Cidex OPA

-    Cidex OPA laøm ñoåi maøu protein, giuùp phaùt hieän nhöõng duïng cuï chöa ñöôïc röûa saïch hoaøn toaøn.

-    Hoaït chaát raát ít bay hôi, khoâng muøi, an toaøn cho ngöôøi söû duïng.

-    Dung dòch Cidex OPA khoâng aên moøn neân an toaøn cho caùc duïng cuï tinh vi, ñaét tieàn, töông hôïp vôùi nhieàu chaát lieäu: kim loaïi, nhöïa, cao su, thuûy tinh…

-    Hoạt chất Ortho – Phthalaldehyde có hiệu quả diệt các vi khuẩn lao đã kháng với Glutaraldehyde (thành phần trong hầu hết các chất khử khuẩn mức độ cao khác)

-    Được khuyến cáo để dùng ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ nội soi bởi các hãng Olympus, Kstorl, Strike,…

Caùch söû duïng

+ Röûa saïch duïng cuï

-    Duïng cuï sau khi söû duïng neân xaû qua döôùi voøi nöôùc chaûy.

-    Ngaâm trong dung dòch taåy röûa. Neân duøng dung dòch taåy röûa coù hoaït tính enzyme: Cidezyme pha 8ml trong 1 lít nöôùc, ngaâm trong 1-2 phuùt.

-    Xaû laïi baèng nöôùc saïch cho heát Cidezyme.

-    Lau khoâ.

+ Ngaâm khöû khuaån baèng dung dòch Cidex OPA

Kieåm tra hoaït löïc cuûa dung dòch Cidex OPA baèng que thöû Cidex OPA Test strip:

-    Nhuùng ngaäp phaàn chæ thò maøu vaøo dung dòch Cidex OPA trong voøng moät giaây  sau ñoù ruùt ra.

-    Thaám heát phaàn dung dòch thöøa baèng caùch döïng que thöû leân moät mieáng giaáy thaám.

-    Ñoïc keát quaû trong voøng 90 giaây sau khi ruùt que thöû ra khoûi dung dòch.

Dung dòch ñaït  hieäu löïc khöû khuaån: khi phaàn chæ thò maøu chuyeån hoaøn toaøn sang maøu tím.

Dung dòch khoâng ñaït hieäu löïc khöû khuaån: neáu coøn maøu xanh treân phaàn chæ thò maøu.

-    Sau khi môû naép, que thöû ñöôïc söû duïng trong voøng 90 ngaøy, ghi laïi ngaøy môû naép treân hoäp.

Ngaâm duïng dòch ñaõ röûa saïch vaø ñeå khoâ vaøo khay, nhuùng ngaäp vaøo dung dòch Cidex OPA trong 5 phuùt.

-    Sau laàn ngaâm dung dòch ñaàu tieân, dung dòch Cidex OPA ñöôïc söû duïng khöû khuaån trong voøng 14 ngaøy. Ghi laïi ngaøy söû duïng ñaàu tieân vaø ngaøy heát haïn söû duïng.

+ Traùng laïi duïng cuï baèng nöôùc saïch/nöôùc caát. Lau khoâ (neáu caàn) vaø ñem söû duïng.

Thaän troïng: khi söû duïng dung dòch Cidex OPA caàn mang ñaày ñuû gaêng tay, kính baûo hoä.

Baûo quaûn: baûo quaûn ôû nhieät ñoä phoøng, thôøi haïn söû duïng laø 2 naêm keå töø ngaøy saûn xuaát.

 

QUY TRÌNH KHÖÛ KHUAÅN BAÈNG CIDEX OPA

 

Dng c bn à làm sch à ra nước , lau khô à ngâm vào dung dịch CIDEX OPAà Rửa bằng nước vô khuẩn  à Lau Khô vô khuẩnà Sử dụng cho người bệnh

 

 

Ngaâm trong dung dòch           - Dd Cidex OPA khoâng caàn hoaït hoùa.

Cidezyme 8‰: 1-2 phuùt             - Taùi söû duïng trong voøng 14 ngaøy.

-   Coï röûa                                    - Phaàn coøn laïi trong bình coù theå söû duïng trong voøng 75 ngaøy.

- Khöû khuaån möùc ñoä cao: ngaâm trong 5 phuùt.

- Que thöû:

+ Nhuùng vaøo dung dòch trong voøng 1 giaây, laáy ra ñeå thaúng ñöùng treân mieáng giaáy thaám.

+ Ñoïc keát quaû sau 90 giaây.

+ Que thöû chuyeån hoaøn toaøn sang maøu tím: dung dòch ñaït hieäu löïc khöû khuaån.

 

 

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt

Tag: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX OPA