Giao Hàng
Nhanh Chóng
 
Thu Tiền
Khi Giao Hàng 
 
Nhiều Chương
Trình Khuyến Mãi
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX 14 NGÀY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX 14 NGÀY

  • Mã sản phẩm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX 14 NGÀY
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 0VNĐ

Vui lòng gọi để biết giá tốt nhất
Hotline: 0915.238.933 -- 0902.344.115 Ms.Cúc
- OR -

HƯỚNG DN S DNG DUNG DCH TIT KHUCIDEX 14 NGÀY

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA 115

68 Thành Thái P12 Q10

0902 344 115 – 0915 238 933 – 0919 755 115


CIDEX 14 NGÀY (145)

DUNG DCH KH KHUN MC ĐỘ CAO/TIT KHUN

 

 

Thµnh phÇnGlutaraldehyde 2,55%

Dung dÞch kiÒm Glutaraldehyde 2,55% khi ®­îc ho¹t hãa cã t¸c dông diÖt khuÈn, ®· ®­îc ®¨ng ký víi c«ng ty b¶o vÖ m«i tr­êng Mü nh­ mét dung dÞch diÖt khuÈn cho c¸c dông cô yªu cÇu v« khuÈn cao vµ ®­îc sö dông nhiÒu lÇn.

¸p  dông:

- TiÖt khuÈn hoÆc khö khuÈn (Tïy thuéc vµo yªu cÇu cña ng­êi sö dông).

- Dung dÞch ®­îc dïng khö khuÈn /tiÖt khuÈn c¸c dông cô sau:

 

STT

Khoa phßng

Dông cô cã thÓ khö khuÈn/ tiÖt khuÈn b»ng Cidex

 

1

Phßng mæ, phßng ®Î

Dông cô phÉu thuËt, d©y m¸y thë, tói thë, mÆt n¹ g©y mª, ång néi khÝ qu¶n, c¸c lo¹i sonde, catheter...

2

Phßng néi soi

C¸c lo¹i èng néi soi (èng cøng vµ èng mÒm): d¹ dµy, ®¹i trµng, trùc trµng, bµng quang, phÕ qu¶n. Dông cô mæ néi soi.

2

Håi søc cÊp cøu

D©y m¸y thë, c¸c lo¹i sonde, èng néi khÝ qu¶n, catheter...

3

Phßng n¹o hót

¤ng n¹o hót, b¬m Karmann, dông cô th¨m kh¸m..

4

Phßng kh¸m R¨ng hµm mÆt, Tai mòi häng, M¾t

G­¬ng kÝnh, dông cô lÊy cao r¨ng, c¸c dông cô kim lo¹i tinh vi dÔ háng khi hÊp sÊy nhiÒu hoÆc cÇn quay vßng dông cô nhanh

5

Khoa tim m¹ch

C¸c lo¹i Catheter, dông cô th«ng tim

6

Phßng xÐt nghiÖm

C¸c dông cô xÐt nghiÖm

7

Mét sè khoa phßng kh¸c: phßng kh¸m, phßng xÐt nghiÖm, huyÕt häc...

C¸c dông cô kim lo¹i, nhùa, cao su, thñy tinh

 

Dung dÞch Cidex* 145 dïng lý t­ëng cho m¸y néi soi, cã t¸c dông b¶o vÖ ®Çu èng kÝnh vµ kÐo dµi tuæi thä cho m¸y néi soi. Dung dÞch nµy ®­îc c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y néi soi nh­ Olympus, Klaz, Karl Stoze... tin t­ëng giíi thiÖu lµ s¶n phÈm an toµn nhÊt

§Æc ®iÓm:

            * Thêi gian khö khuÈn/ tiÖt khuÈn: DiÖt tÊt c¶ c¸c lo¹i vi khuÈn, virus (bao gåm c¶ HIV, HBV (virus viªm gan B) trong 10 phót, diÖt trùc khuÈn lao (TB) trong vßng 1 giê, diÖt nha bµo trong vßng 10 giê.

            * Kh«ng cã chÊt Surfactan (chÊt nµyth­êng cã trong c¸c dung dÞch lo¹i 28 hay 30 ngµy) do vËy b¶o vÖ ®Çu èng kÝnh, kÐo dµi tuæi thä èng néi soi.

            * Kh«ng bÞ gi¶m t¸c dông bëi c¸c chÊt h÷u c¬.

* Sö dông ®¬n gi¶n víi hiÖu qu¶ cao.

 

C¸ch sö dông :

Description: bd14565_  ChuÈn bÞ dung dÞch Cidex: §æ lä  ho¹t hãa vµo trong can dÞch, l¾c ®Ó trén ®Òu.

Chó ý: Kh«ng pha thªm n­íc hoÆc c¸c chÊt l¹ kh¸c vµo. Khi l¾c ®Òu can dÞch sÏ chuyÓn thµnh mµu xanh l¸ c©y, lóc nµy dÞch pha ®· s½n sµng ®Ó sö dông.

     Description: bd14565_   CÇn nghi râ ngµy b¾t ®Çu ho¹t hãa dung dÞch vµ ngµy dung dÞch hÕt h¹n sö dông trªn vá can ®Ó theo dâi thêi gian sö dông (sè ngµy sö dông lµ 14 ngµy kÓ tõ ngµy ho¹t ho¸ dung dÞch ).

     Description: bd14565_   Röa s¹ch èng néi soi: nªn dïng dung dÞch Cidezyme (pha lo·ng theo ®óng tû lÖ) lµ dung dÞch tÈy röa dùa trªn ho¹t tÝnh enzyme ®Ó lo¹i bá c¸c chÊt h÷u c¬ bÈn, tiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc cña nh©n viªn, chèng t¾c èng néi soi.

     Description: bd14565_    Cho èng néi soi ®· röa s¹ch, lau kh« vµo khay ®ùng dung dÞch Cidex (khay nªn cã lç vµ cã n¾p ®Ëy ®Ó tr¸nh bay h¬i ), nhóng ngËp vµo dung dÞch Cidex víi thêi gian mong muèn: DiÖt tÊt c¶ c¸c lo¹i vi khuÈn, virus (bao gåm c¶ HIV, HBV(virus viªm gan B) trong 10 phót, diÖt trùc khuÈn lao (TB) trong vßng 1 giê, diÖt nha bµo trong vßng 10 giê.

    Description: bd14565_    Sau khi ng©m dñ thêi gian lÊy dông cô ra, röa l¹i b»ng n­íc s¹ch hoÆc n­íc v« khuÈn.

    Description: bd14565_    Lµm kh« dông cô (nÕu cÇn) vµ ®em ra sö dông.

Ghi chó: Cidex145: ký hiÖu 145 cã nghÜa lµ sau khi ho¹t hãa, dung dÞch sö dông ®­îc trong vßng 14 ngµy, dung dÞch ®­îc ®ãng can 5 lÝt.

ThËn träng :

Ø  Kh«ng ®­îc uèng. Tr¸nh tiÕp xóc víi da vµ m¾t.

Ø  Nªn ®eo g¨ng khi thao t¸c. NÕu dung dÞch ®æ ra tay hoÆc b¾n vµo m¾t  cÇn röa b»ng n­íc s¹ch.

 

                                     hÖ thèng khay ng©m Cidex chuyªn dông

- Khay ®­îc chÕ t¹o b»ng Polymer tæng hîp ®Æc biÖt nªn rÊt bÒn, khã vì, ®Æc biÖt lµ tr¸nh ®­îc t­¬ng t¸c gi÷a nhùa vµ Cidex trong thêi gian ng©m kÐo dµi.

- Khay cã n¾p ®Ëy ®Ó tr¸nh bay h¬i, cã bé phËn ®Ó gi÷ ®Çu èng néi soi trong tr­êng hîp ®Çu èng kh«ng ng©m ngËp ®­îc vµo dung dÞch.

 


Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt

Tag: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH TIỆT KHUẨN CIDEX 14 NGÀY